VRIJEME U BANJALUCI

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE AUTOPREVOZ AD BANJALUKA

1. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA
Pravo i obaveza organizatora AD AUTOPREVOZ je da: putniku izda ugovor o putovanju, putniku učini dostupnim program putovanja i opšte uslove putovanja, putniku ponudi osiguranje koje se sastoji od: zdravstvenog osiguranja putnika za vrijeme boravka u inostranstvu, osiguranje prtljaga, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i osiguranja od otkaza putovanja, da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti, da isplati putniku adekvatnu naknadu povodom blagovremenog i osnovanog pisanog prigovora zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja uslugaobuhvećenih programom putovanja.
2. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA
Pravo i dužnost putnika je da: se detaljno upozna sa programom putovanja, opštim uslovima putovanja i uslovima osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje prihvatanjem klauzule u potvrdi "Upoznat sam sa programom i opštim uslovima putovanja i u cjelosti ih prihvatam. Potvrđujem da mi je ponuđeno putno osiguranje", uplati ugovorenu cijenu pod uslovima i na način predviđen programom putovanja, organizatoru blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebne za organizovanje putovanja, garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše zemlje, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi), isplati naknadu koju pričini organizatoru ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih uslova, odredi drugo lice da umjesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i organizatoru naknadi stvarne troškove pouzrokovane zamjenom.
3.CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA
Cijene su iskazane u domaćoj valuti, ako u programu putovanja drugačije nije predviđeno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora – reklamacije.Organizator može predvidjeti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plaća direktno ino – partneru.Turističko putovanje obuhvata kombinaciju najmanje sledeće dvije usluge: uslugu prevoza, turističkog vodiča-pratioca, smještaja, ishrane ili pripremu i organizaciju putovanja, za koje usluge je programom putovanja definisana jedinstvena cijena. Ukoliko je to navedeno u programu putovanja, turističko putovanje može sadržati i aerodromske takse, kao i troškove stručnog i lokalnog vodiča i dr.Cijena aranžmana (ako nešto drugo nuje ugovoreno) ne obuhvata: fakultativne izlete, troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju, osiguranje koje se ugovara posebno, dodatne usluge: room servis, korišćenje sobnog bara, klima uređaja, sportske, ljekarske, telefonske i sl. usluge.Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, dodatni obroci i sl.) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja..
4. POVEĆANJE CIJENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVEĆANJA CIJENE
Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute, i u svim drugim slučajevima promjene kursa u odnosu na objavljene valute u programu putovanja ili do promjene u tarifama prevoznika.Za povećanje objavljene cijene do 10% nije potrebna saglasnost putnika a povećanje cijene se može odnositi samo na dio usluga koji nije već plaćen od strane putnika.Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10% putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obavještenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo za povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ukoliko u naznačenom roku putnik pisanim putem ne obavijesti organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom.
5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni smještajni objekti i prevozna sredstva i dr. u programima organiozatora opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja programa putovanja, ishrana, konfor i druge usluge kategorisani su po lokalnim nacionalnim propisima od strane domicilnih turističkih uprava a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu uporedivi po destinacijama.
6. SMJEŠTAJ, TRANSFER I PREVOZ
Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja. Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u određenom smještajnom objektu koja se mogu odnositi na deponovanje novca i drugih dragocjenosti i vrijednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, nemogućnost smještaja u sobe prije određenog vremena, broj osoba u sobi, obavezu napuštanja sobe u određeno vrijeme i sl. Organizator ne može biti odgovoran za štete nastale zbog nepoštovanja propisanih pravila i običaja. Ako drukčije nije ugovoreno, smještaj putnika u objekat je najranije posle 16h na dan početka korišćenja usluge a napuštanje objekta najkasnije do 9h na dan završetka korišćenja usluge.
7. PUTNE ISPRAVE
Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se na državljane Bosne i Hercegovine. Organizator nije dužan upoznati putnike – državljane drugih država na uslove koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza istog da sam potrebne uslove i isprave obezbjedi blagovremeno i uredno.Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeće putne isprave i u roku dostaviti organizatoru ispravne kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje viza, ukoliko iste pribavlja organizator. U protivnom, smatraće se da je putnik odustao od putovanja.Organizator putovanja ne garantuje dobijanje vize i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog dokumenta ili ako pogranične vlasti – imigracione službe ne odobre tranzit, ulazak ili dalji boravak putniku.
8. ODUSTAJANJE ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZ.
Organizator može otkazati putovanje potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje da su postojale u vrijeme objavljivanja programa bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje.Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika u određenom prevoznom sredstvu treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta.Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja, ukoliko se promjene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, bezbjedonosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge vanredne okolnosti) bez obaveze isplate štete, odnosno plaćanja bilo kakve naknade putniku.Ugovoreni smještaj može se zamjeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Putnik je dužan prihvatiti promjenu smještaja u drugom objektu iste ili više kategorije u istom mjestu. Smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika i povraćaja naknade putniku s razmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta.Organizator ne preuzima odgovornost za promjene programa putovanja usljed nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. Ukoliko se putovanje iz opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.Organizator je ovlašćen otkazati putovanje u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, o čemu je dužan obavjestiti putnike najkasnije 5 dana prije predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u cijelosti najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
9. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA
Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvjestiti organizatora putovanja. Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, i to:- 10% ako se putovanje otkaže do 30 dana pre početka,- 20% ako se putovanje otkaže 29 do 15 dana,- 50% ako se putovanje otkaže 14 do 8 dana,- 85% ako se putovanje otkaže 7 do 1 dana,- 100% ako se izvrši na dan ili posle početka putovanja.Promjena ugovorenog datuma putovanja, odnosno smještajnog objekta, sobe ili apartmana smatra se odustajenjem putnika od putovanja.Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvidjeti, otkloniti niti izbjeći, i to: bolesti ili smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, odnosno poziv za vojnu vježbu putnika i elementarna nepogoda zvanično proglašena. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze organizatoru.Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbjedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova (izdavanje vize, polise osiguranja i dr.).Ukoliko gost ranije napusti hotel, neće se vršiti refundacija za neiskorišćeni dio aranžmana, bez obzira na dobijenu potvrdu od strane hotela. Za promjenu aranžmana važe isti uslovi kao i za otkaz aranžmana.
10. REKLAMACIJE
Ako su usluge iz programa putovanja nepotpuno izvršene, putnik može zahtjevati srazmjernu naknadu. Svaki putnik-nosioc ugovora prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće primiti u postupak grupne prigovore, rekalamacije.Postupak u vezi sa prigovorom:- putnik je dužan u mjestu boravka istaći prigovor za neodgovarajuću uslugu. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju,- ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u 2 primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava 1 primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rješenja smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen,- najkasnije 8 dana po povratku sa puta, ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik ima pravo da uloži pismeno obrazloženi prigovor organizatoru uz prilaganje pismene potvrde i eventualnih računa o plaćenim dodatnim troškovima. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore,- o podnetom prigovoru organizator putovanja će odlučiti najkasnije u roku od 8 dana, a u slučaju osnovanosti prigovora će obeštetiti putnika u roku od 15 dana od podnošenja prigovora.Organizator će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati prijedlog organizatora dužan je potpisati potvrdu o isplati naknade sa klauzulom da putnik nema nikakvih daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora.- dok organizator u navedenom roku ne donese pisani odgovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Naknada po prigovoru može dostići samo iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja.
11. PRTLJAG
Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljaga. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Organizator putovanje ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag. 12. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI: Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i druge propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka, sve posljedice i troškove snosi sam putnik.
12. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i druge propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka, sve posljedice i troškove snosi sam putnik.
13. ZDRAVSTVENI PROPISI
Putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, podrazumjevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbjedi odgovarajuće potvrde o tome.
14. GUBITAK DOKUMENATA
Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putne isprave, troškove izdavanja novih isprava, kao i sve druge troškove snosi sam putnik.
15. OSIGURANJE
Organizator putovanja dužan je ponuditi putniku mogućnost obezbeđenja polisa zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i osiguranje prtljaga, osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja, kao i osiguranje od otkaza putovanja.
16. POPUSTI
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu (npr. za djecu do 2 godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava 2 godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja).
17. NADLEŽNOST SUDA
U slučaju spora nadležan je sud Banja Luci.
© 2007 Autoprevoz AD Banja Luka
Uslovi korištenja               Politika privatnosti